2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Contenidos
tema Subtema
PART I. COMPTABILITAT FINANCERA TEMA 1: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ
1. El resultat del període.
2. L'impost sobre beneficis.
2.1 L’impost corrent.
2.2 L'impost diferit.
2.3 Ajustaments per a l’obtenció de la Base Imposable i diferències temporàries.
3. La proposta de distribució de resultats.
3.1 Atencions legals, estatutàries i de junta relacionades amb les reserves.
3.2 Repartiment de dividends i altres atencions societàries.
3.3 Problemàtica comptable en el cas que s'obtinguin pèrdues dins l'exercici

TEMA 2: TRACTAMENT COMPTABLE DE LES FONTS DE FINANÇAMENT I ALTRES PASSIUS
1. Les fonts de finançament
2. Patrimoni Net.
2.1 Fons propis.
2.2 Ajustaments per canvi de valor.
2.3 Subvencions, donacions i llegats.
3. El passiu no corrent.
3.1 Provisions a llarg termini.
3.2 Deutes a llarg termini.
3.3 L'arrendament financer.
3.4 Altres passius

TEMA 3: ELS COMPTES ANUALS
1. Formulació i estructura del comptes anuals.
2. El balanç: contingut informatiu i models de presentació.
3. El compte de pèrdues i guanys: contingut informatió i models de presentació.
4. La Memòria: contingut informatiu i models de presentació.
5. Estat de canvis en el Patrimoni Net:contingut informatiu i models de presentació.
6 Estat de fluxos de tresoreria: contingut informatiu i models de presentació.
7. Altres documents informatius: L'informe de gestió i l’informe d’auditoria.
PART II: COMPTABILITAT DE SOCIETATS TEMA 4: LA FUNDACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Fundació de la societat anònima.
2. Aportacions no dineràries.
3. Accionistes morosos.
4. Problemàtica comptable.

TEMA 5: AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE CAPITAL EN LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Ampliacions de capital.
1.1 Normativa legal de l’ampliació.
1.2 Instruments d'equitat.
1.3 Modalitats d'increment de les ampliacions de capital.
1.4 Problemàtica comptable de les ampliacions.
2. Reduccions de capital.
2.1 Normativa legal de la reducció.
2.2 Instruments d'equitat.
2.3 Modalitats de reducció de capital.
2.4 Problemàtica comptable de les reduccions.

TEMA 6: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
1. Concepte i causes de la dissolució.
2. Concepte de liquidació.
3. Normativa legal de la dissolució i liquidació.
4. Problemàtica comptable de la liquidació.

TEMA 7: ALTRES FORMES SOCIALS
1. Societat de responsabilitat limitada
2. Societats no mercantils
2.1 Societat cooperativa
2.2 Entitats sense finalitat lucrativa
3. Problemàtica comptable