2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Durant el semestre tindrà que resoldre els problemes i els exercicis que seran objecte d'avaluació.

Cas que el professor sol.liciti la realització d'exercicis per part dels alumnes, o la participació a la WIKIcompta, la seva presentació en els terminis establerts podrà computar en la nota d'avaluació.
5%
Pruebas objetivas de preguntas cortas L'avaluació constarà de dues proves on haurà de demostrar i possar en pràctica els coneixements adquirits (teòrics i pràctics).
Prova 1: prova avaluatòria dels continguts de la primera part de l'asignatura (durant el curs).
Prova 2:prova avluatòria dels continguts de la segona part de l'asignatura (el dia de la 1a convocatòria).
95%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

1a convocatòria (dues opcions): - Avaluació continuada: durant el curs l'alumne realitzarà els exericis i proves que se li proposin. I finalment el dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un darrer examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 3,5 sobre 10. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examenfinal el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. 2a convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.