2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral
45 45 90
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 15 30
Resolució de problemes, exercicis
0 14 14
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
0.5 3 3.5
Proves objectives de tipus test
2 6 8
Proves pràctiques
0.5 3 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat