2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA II
   Continguts
Tema Subtema
PART I:
CÀLCUL NUMÈRIC D'UNA VARIABLE.
Tema 1: Succesions i sèries de nombres reals
1.1 Succesions de nombres reals
1.2 Límit d'una Succesions
1.3 Sèrie de nombres reals. Succesió de sumes parcials.
1.4 Condició necessària de convergència.
1.5 Sèrie geomètrica
Tema 2: Integral indefinida
2.1 Primitiva d'una funció. Propietats
2.2 Mètodes d'integració
Tema 3: Integral definida i impròpia
3.1 Definició i propietats
3.2 Teorema fonamental de càlcul integral. Regla de Barrow
3.3 Aplicacions mètriques de la integral definida
3.4 Integrals impròpies
PART II:
ANÀLISI DE VÀRIES VARIABLES
Tema 4: Funcions de n variables
4.1 Conceptes topològics
4.2 Límits i continuïtat de funcions
4.3 Diferenciació de funcions
4.4 Elasticitat
Tema 5: Funció composta, implícita i homogènia
5.1 Funció composta i inversa
5.2 Derivació de funcions compostes. Regla de la cadena
5.3 Funcions implícites. Derivació de funcions implícites
5.4 Funcions homogènies. Teorema d'Euler