2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA II
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes L'estudiant ha de demostrar que ha assolit els coneixements teòrics desenvolupats a l'aula. Poden ser de resposta curta o de multielecció. 20%
Proves pràctiques Resolució d'exercicis on l'estudiant ha de reflectir que ha assolit el coneixements pràctics de l'assignatura. 70%
Proves pràctiques Resolució d'exercicis a l'aula ordinària. Aquesta prova es de caràcter obligatori per a tots els estudiants que vulguin seguir l'avaluació continuada. 10%
Altres

Es farà una prova d'avaluació continuada de cadascuna de les parts del programa amb un pes relatiu del 40% i 60% respectivament. S'exigirà una nota mínima de 3,5 en cadascuna de les proves.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'estudiant que no hagi assolit la nota mínima en la primera prova o bé no hagi seguit l'avaluació continuada, s'examinarà del contingut total de l'assignatura en l'examen de la primera convocatòria oficial, i s'avaluarà del 100% dels continguts. A la segona convocatòria es farà un únic examen final, on s'avaluarà el 100% del programa.