2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
8 12 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 24.5 38.5
Treballs
14 21.5 35.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 30 50
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat