2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  TEORÍA ECONÓMICA DE LA DECISIÓN
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Adquirir els instruments necessaris per a analitzar situacions amb comportament estratègic, amb incertesa y amb informació asimètrica A3
A4
A11
B3
Explicar el perquè de les fallades dels mercats competitius A3
B3
Familiaritzar-se amb models econòmiques senzills que permeten una predicció realista de comportaments en situacions estratègiques, amb incertesa y amb informació asimètrica A3
A4
B2
Presentar en públic B4
Resoldre problemes de forma autònoma A3
A11
B1
B2
B3
C2
C5
Trebellar en equip B5