2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Se han de resoldre exercicis en grup al final de cada tema. A més se han de exposar els exercicis en classe. També es valora la discussió dels exercicis. 30%
Proves pràctiques Un examen final de tots els continguts de la assignatura. Per a poder aprovar la assignatura la nota del examen ha de ser com a mínim un 3,5 sobre 10. 60%
Altres

Es valora la participació en classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.