2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ
   Continguts
Tema Subtema
1. Jocs estàtics: teoria bàsica 1.1. Representació de los jocs en
forma normal
1.2. Estratègies dominants i dominades
1.3. Equilibri de Nash
1.4. Les estràtegies maximin
1.5. Aplicació: Modelo de duopoli de
Cournot
1.6. Conclusions
2. Jocs estàtics: teoria avançada 2.1. Estratègies mixtes
2.2. Existència de un equilibri de Nash
2.3. Conclusions
3. Jocs dinàmics: teoria bàsica 3.1. Jocs dinàmics amb informació perfecta
3.2. Aplicació: Modelo de duopoli de Stackelberg
3.3. Jocs en dues etapes amb informació imperfecta
3.4. Aplicació: Aranzels i competència internacional imperfecta
3.5. Conclusions
4. Jocs dinàmics: teoria avançada 4.1. Jocs repetits en dues etapes
4.2. Jocs repetits infinitament
4.3. Aplicació: Col.lusió entre duopolistes
4.4. Conclusions
5. La teoria de la utilitat esperada de von Neumann y Morgenstern 5.1. La utilitat esperada
5.2. Critiques al model de la utilitat esperada: Les paradoxes de Allais i Ellsberg
5.3. Conclusions
6. La aversió al risc 6.1. Concavitat i aversió al risc
6.2. Mesures de la aversió al risc: equivalent cert i prima de risc
6.3. Mesures de la aversió al risc: aversió al risc absolut i relatiu
6.4. Aplicació: La demanda de assegurança
6.5. Aplicació: La demanda de actius
6.6. Conclusions
7. Informació asimètrica 7.1. Risc moral
7.2. Aplicació: El mercat de assegurança i risc moral
7.3. Selecció adversa
7.4. Aplicació: El mercat de assegurança i selecció adversa
7.5. Conclusions
8. Contractes e incentius 8.1. Introducció
8.2. El model principal-agent
8.3. El model principal-agent amb risc moral
8.4. El model principal-agent amb selecció adversa
8.5. Conclusions