2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
   Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Entorn i antecedent econòmic 1.1. Activitat financera
1.2. Institucions financeres
1.3. Actius financers
1.4. Mercats financers
1.5. Operació financera
1.6. Necessitat d'un model financer
Tema 2. Conceptes fonamentals de la matemàtica financera 2.1. Capital financer
2.2. Equivalència financera
2.3. Operació financera
2.4. Factor financer
2.5. Reducció financera
2.6. Preus financers
Tema 3. Règims financers pràctics 3.1. Concepte
3.2. Règim financer d'interès simple vençut. Aplicacions pràctiques
3.3. Règim financer d'interès simple anticipat. Aplicacions pràctiques
3.4. Règim financer de descompte simple o comercial. Aplicacions pràctiques
3.5. Règim financer de descompte matemàtic o racional.Aplicacions pràctiques
3.6. Relacions entre els règims financers pràctics
3.7. Altres aplicacions pràctiques
Tema 4. Règims financers racionals 4.1. Règim financer d'interès compost
4.2. Règim financer de descompte compost
4.3. Equivalències entre règims financers racionals
4.4. Valoració d’un conjunt de capitals financers en règim financer d’interès compost
4.5. Rendibilitat/cost d'una operació financera
4.6. Taxa anual equivalent (TAE)
Tema 5. Rendes financeres 5.1. Concepte i classificació
5.2. Valoració de rendes financeres: valor actual i valor final. Relacions entre les valoracions dels diferents tipus de rendes
5.3. Rendes constants. Aplicacions pràctiques
5.4. Rendes variables en progressió geomètrica. Aplicacions pràctiques
5.5. Rendes variables en progressió aritmètica. Aplicacions pràctiques
5.6. Rendes fraccionades. Aplicacions pràctiques
5.7. Altres aplicacions pràctiques: VAN i TIR
Tema 6. Préstecs financers 6.1. Concepte de préstec
6.2. Magnituds d’un préstec
6.3. Sistema francès d’amortització de préstecs