2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
   Evaluación
  descripción Peso
Pruebas prácticas Resolució d'un conjunt d'exercicis pràctics. Per a la seva resolució, es podrà utilitzar un formulari idèntic al que hauran utiltzat durant tot el curs, que serà lliurat a l’aula el dia de l’examen. 60% de la qualificació global. No obstant, cal obtenir un mínim de 3,5 punts sobre 10 en aquesta prova per a realitzar la mitjana ponderada.
Pruebas objetivas de tipo test Test de caràcter teòric i pràctic que constarà de 20 preguntes. Cada pregunta presentarà 4 possibles respostes, de les quals només una és correcta. La correcció del test es realitzarà de la manera següent:
Preguntes correctes: + 1 punt
Preguntes incorrectes: - 1/3 punt
Preguntes en blanc: 0.
40% de la qualificació global. No obstant, cal obtenir un mínim de 3,5 punts sobre 10 en aquesta prova per a realitzar la mitjana ponderada.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació de la segona convocatòria serà la mateixa que en la primera.