2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
 
Sessió Magistral
28 42 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
24 24 48
Pràctiques a través de TIC
0 18 18
 
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat