2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA II
   Evaluación
  descripción Peso
Pruebas prácticas Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de varis exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 80%-100%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Aquestes proves tenen caràcter voluntari i es duran a terme desprès de cada sessió de pràctiques. Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, que s'hagin tractar en les sessións magistrals i de pràctiques prèvies. 0%-20%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Els criteris per a l'avaluació de la segona convocatòria seran els mateixos que els de la primera convocatòria.