2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  POLÍTICA INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Al llarg del curs es realitzen diverses proves que consistiran en una sèrie de preguntes curtes, en les quals l'alumne haurà de demostrar que ha assimilat bé els conceptes més teòrics, així com saber resoldre uns exercicis pràctics (50% de la nota).
I finalment el dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un darrer examen (50 % de la nota). Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor.

L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.