2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MACROECONOMIA SUPERIOR
   Continguts
Tema Subtema
I INTRODUCCIÓ Tema 1. Introducció
1.1. Definició del procés innovador
1.2. Elements del procés innovador
1.3. Efectes del progrès tecnològic sobre la producció
1.4. Tractament econòmic del progrès tecnològic
II TEORIA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Tema 2. Innovació tecnològica i demanda
2.1. Repàs de la teoria de les decisions individuals
2.2. Innovació tecnològica i demanda de béns. Anàlisi estàtica
2.3. Innovació tecnològica i demanda de béns. Anàlisi dinàmica
2.4. Innovació tecnològica i demanda d’inputs de producció

Tema 3. Innovació tecnològica i costos
3.1. Repàs de la teoria dels costos de producció
3.2. Productivitat, eficiència tècnica i cost
3.3. Economies d’escala i canvi tecnològic

Tema 4. Innovació tecnològica i l’empresa
4.1. Tractament de l’empresa en l’anàlisi econòmica
4.2. Els costos de la innovació tecnològica
4.3. Innovació i estratègia tecnològica en l’empresa

Tema 5. Innovació tecnològica i estructura industrial
5.1. Influència de la tecnologia en els mercats d’oligopoli
5.2. La competència tecnològica industrial
5.3. La difusió de la innovació tecnològica
III INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I CREIXEMENT ECONÒMIC A LLARG TERMINI Tema 6. Efectes de la tecnologia en el creixement a llarg termini
6.1. La contribució de la innovació tecnològica al creixement a llarg termini
6.2. El model de creixement neoclàssic: Solow
6.3. Teories del creixement econòmic endogen
6.4. La dimensió internacional: comerç, tecnologia i creixement econòmic