2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MACROECONOMIA SUPERIOR
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Es plantejarà la resolució d'exercicis i casos pràctics on s'apliquin els conceptes de la matèria 25%
Proves de Desenvolupament En aquestes proves, l'alumne ha de mostrar l'assoliment dels coneixements de la matèria 75%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

-Avaluació continuada: durant el curs l'alumne entregarà la resolució d'exercicis de la matèria. El dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.