2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MACROECONOMIA SUPERIOR
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Optimització Dinàmica. 1. Models introductoris d’acumulació de capital.
2. El principi del màxim i les equacions de Hamilton.
3. Aplicacions.
Tema 2. Creixement Econòmic.
1. Els fets estilitzats del creixement.
2. El model neoclàssic de creixement de Solow-Swan.
3. Anàlisi de l’estat estacionari.
4. Progrés tecnològic.
5. Convergència absoluta i condicional.
6. El model de Harrod – Domar.
Tema 3. Creixement òptim amb horitzó infinit. 1. El model de Ramsey – Cass – Koopmans.
2. Trajectòria de creixement equilibrat.
3. La regla daurada de l’acumulació de capital.
4. Creixement equilibrat i la taxa de preferència temporal.
Tema 4. L’economia descentralitzada 1. Dinàmica d’una Economia Competitiva.
2. Efectes de la despesa pública.
3. Consum: hipòtesi del cicle vital/renda permanent. Extensions.
4. Inversió: El cost del capital. La q de Tobin. Implicacions. Incertesa i irreversibilitat.
Tema 5. Creixement endogen. 1. Recerca, desenvolupament i acumulació de coneixements.
2. Capital humà. El model AK.
3. Infrastructura social.
4. Extensions.
Tema 6. Generacions encavalcades.

1. El Model de Diamond.
2. La possibilitat de ineficiència dinàmica.
3. Seguretat Social i acumulació de capital.
4. Extensions.
Tema 7. Política Fiscal. 1. La restricció pressupostària del sector públic.
2. El finançament de la despesa pública.
3. Equivalència Ricardiana.
4. Consistència temporal de la política fiscal.
5. Extensions i aplicacions.