2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
20 40 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
8 8 16
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 25 45
Treballs
1 15 16
Fòrums de discussió
1 2 3
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
4 0 4
Proves objectives de tipus test
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat