2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA TERRITORIAL
   Continguts
Tema Subtema
PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ Tema 1. Espai i Economia
• L’economia i l’espai
• La distribució espacial de les activitats econòmiques
• Per què s’aglomeren les activitats econòmiques?
• Les forces centrífugues i les forces centrípetes
• Les economies de escala: internes i externes
• Economies estàtiques i economies dinàmiques
• La Nova Geografia Econòmica

Tema 2. El Procés d’Urbanització
• La ciutat: concepte i tipologia
• El naixement de les ciutats
• Les àrees urbanes
• L’evolució de les grans aglomeracions urbanes
• La suburbanització
• La regla rang-dimensió
• La dimensió òptima de les ciutats
• El sistema urbà europeu
SEGONA PART: ECONOMIA URBANA Tema 3. La Localització Industrial
• Introducció
• Les teories clàssiques de la localització industrial.
• Els nous factors locacionals

Tema 4. Localització Residencial i Mercat Immobiliari
• Introducció
• La localització residencial
• Les amenities i el creixement de les ciutats
• El mercat immobiliari
• El mercat immobiliari: el cas de Catalunya

Tema 5. La Mobilitat Laboral (commuting)
• Introducció
• EL commuting: desajustament entre la localització de la població ocupada i resident
• Característiques i dificultats de mesura del commuting
• Aplicacions de la mobilitat laboral: els mercats de treball locals
• Anàlisi de casos concrets
• Un exemple de regulació de la mobilitat: Londres

Tema 6. Els Models Espacials de Sistemes Urbans
• Sistemes urbans, ciutats i especialització
• Els models de ciutats especialitzades
• Els models de ciutats diversificades
• Competència monopolística, varietat d’inputs i aglomeració
• El model de competència monopolística de Dixit-Stigliz
TERCERA PART: ECONOMIA REGIONAL Tema 7. Les Teories del Desenvolupament Regional
• Ciutats, sistemes urbans i regions
• L’anàlisi del multiplicador de base exportadora
• L’anàlisi input-output regional
• L’enfocament del potencial de Desenvolupament Regional
• Els enfocaments de desenvolupament regional endogen:

Tema 8. Els Desequilibris Regionals
• El creixement de les regions segons el model neoclàssic.
• La hipòtesi de la convergència econòmica
• Per què persisteixen les desigualtats regionals? Els models endògens
• Una aplicació a l’economia espanyola

Tema 9. La Política Regional
• Introducció
• La reducció de les disparitats econòmiques regionals
• Instruments de política regional
• Controls a les empreses
• Subsidis al capital vs. subsidis al treball

Tema 10. Convergència Regional i Tecnologia
• Les activitats de R+D i el creixement regional: la teoria
• Els Sistemes Regionals de Ciència i Tecnologia
• La descentralització de la política tecnològica
• Diferències regionals en inversió en R+D
• Tecnologia i capital humà: el catching-up regional

Tema 11. Localització de Factors Productius i Comerç
• Velles i noves teories del comerç internacional
• La localització de l’activitat econòmica i els fluxos comercials
• Economies externes locals i comerç internacional
• Els efectes de la integració europea en la localització industrial

Tema 12. Estudi de Cas
• El Camp de Tarragona
• Les Terres de l’Ebre