2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DELS MERCATS FINANCERS
   Continguts
Tema Subtema
1. Elecció en condicions d’incertesa 1.1 La teoria de la utilitat esperada de von Neumann i Morgenstern
1.1.1 Formalització de la incertesa
1.1.2 Axiomes de les preferències
1.1.3 La representació de les preferències. El teorema de la utilitat esperada de von Neumann i Morgenstern

1.2 Cas particular: La utilitat del diner
1.2.1 L' aversió al risc: una breu discussió conceptual
1.2.2 Mesures d' aversió al risc
1.2.3 Equivalents certs
1.2.4 Primes de risc
1.2.5 L' aversió al risc i la riquesa
1.2.6 Funcions d' utilitat freqüentment utilitzades en finances

1.3 Aplicacions
1.3.1 La demanda d'assegurances
1.3.2 El problema de selecció de carteres

1.4 Extensions
1.4.1 Estats de la naturalesa
1.4.2 Probabilitats subjectives

1.5 Crítiques
1.5.1 La paradoxa d' Allais
1.5.2 La paradoxa d' Ellsberg
2. Equilibri financer: Existència, eficiència i valoració 2.1 Introducció

2.2 L’equilibri financer en condicions de certesa

2.2.1 Un període

2.2.2 Múltiples períodes

2.3 L’equilibri financer en condicions d’ incertesa

2.3.1 Mercats complets i actius Arrow-Debreu

2.3.2 Economies amb un conjunt complet d’actius Arrow-Debreu

2.4 Economia general amb actius complexes

2.5 Comentaris finals i extensions

3. L' Anàlisi de la mitjana i la variància i les característiques del conjunt d'oportunitats d'inversió
3.1 Els principis fonamentals del contexte mitjana-variància

3.2 Mesures del rendiment i el risc d' un actiu financer individual

3.3 La rendibilitat i el risc d' una cartera
3.3.1 Carteres de dos actius financers arriscats
3.3.2 Carteres amb múltiples actius financers arriscats

3.4 Combinacions d'actius financers arriscats en el contexte mitjana-variància
3.4.1 Combinacions de dos actius financers arriscats
3.4.2 Combinacions de múltiples actius financers arriscats

3.5 Determinació de la cartera de mínima variància

3.6 Combinacions d'un actiu arriscat i una actiu sense risc en el contexte mitjana-variància

3.7 Diversificació de carteres
3.7.1 La variància d'una cartera completament diversificada
3.7.2 La contribució d'un actiu individual al risc d'una cartera
diversificada

4. La frontera eficient i l’ elecció de la cartera òptima 4.1 La frontera eficient i la separació en dos fons
4.1.1 Les carteres eficients i la selecció de la cartera òptima amb múltiples actius arriescats
4.1.2 El teorema de separació en dos fons

4.2 La cartera tangent i la inversió òptima quan existeix la possibilitat d' invertir en un actiu segur
4.2.1 La cartera tangent i la Línia del Mercat de Capitals
4.2.2 La determinació de la cartera tangent
4.2.3 La determinació de la frontera eficient
4.3 La determinació de la frontera eficient d’ actius arriscats

4.4 Dificultats de l’anàlisi mitjana-variància per la determinacio de carteres tangents
5. Equilibri en el mercat: EL CAPM i el APT
5.1 El CAPM
5.1.1 Hipòtesis del CAPM
5.1,2 La cartera del mercat
5.1.3 Deducció de la fórmula del CAPM
5.1.4 Implicacions del CAPM: La Línia del mercat d' actius i la beta d'un actiu
5.1.5 Aplicació: Valoració d’actius arriscats
5.1.6 Aplicació del CAPM en les decisions d’inversió de les empreses
5.1.7 Evidència empírica del CAPM

5.2 El APT
5.2.1 Els models factorials de generació de rendiments dels actius
5.2.2 El CAPM com un cas especial dels models factorials
5.2.3 El model de valoració d' actius sota absència d'arbitratge o APT
5.2.4 Evidència empírica del APT