2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMÍA CATALANA
   Contenidos
tema Subtema
PRIMERA PART: ELS PROCESSOS DE CANVI EN L’ECONOMIA CATALANA 1.-ELS RECURSOS NATURALS LA BASE DEMOGRAFICA I LA INDUSTRIALITZACIO

Condicions territorials i recursos naturals
El territori com a factor del dinamisme econòmic
La evolució demogràfica i el territori
Els cicles demogràfics.
El creixement vegetatiu i el migratori.
Les perspectives tradicionals i la situació actual


2.- LA DINÀMICA INDUSTRIAL COM A FET CARACTERÍSTIC DE L’ECONOMIA CATALANA. ELS FACTORS DE COMPETITIVITAT

Una capacitat d’adaptació a les transformacions sectorials
Del tèxtil i l’automoció a nous sectors de R+D
La significació actual del sector industrial
L’economia catalana com centre de producció o de decisió
El capital humà i el sistema de formació
Les capacitats tecnològiques. La competència en cost o en producte
La política industrial
SEGONA PART: EL TERRITORI I LA LOCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA 3.- EL PAPER DE LES CIUTATS A L’ECONOMIA CATALANA.

Concepte de ciutat i d’àrea urbana.
Tipologia de ciutats.
La distribució urbana a Catalunya.
La ordenació del territori.
La localització de l’activitat productiva.
Les aglomeracions econòmiques.
El mercat immobiliari i polítiques publiques


4.-LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I COMUNICACIONS

La ordenació de les infraestructures.
Agents actuants.
La xarxa viària. La carretera i el ferrocarril
La mobilitat obligada
El transport de mercaderies
Infraestructures territorials determinants
• Aeroports
• Ports
• Centres de logística.
• Polígons d’activitat
TERCERA PART: L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA ACTUAL I ELS ELEMENTS DEL SEU DINAMISME 5.- EL MODEL FUNCIONAL DE L’ECONOMIA CATALANA.

Producció i demanda.
La renda i la seva distribució.
El creixement del Pib.
• Elements de demanda
• Elements d’oferta
• La FBC.
Significació del mercat interior.
Els sectors productius
El sector públic a Catalunya.


6.-EL MERCAT DE TREBALL

La població activa
Els ocupats i els aturats
La entrada i sortida del mercat laboral
La contractació temporal.
Salaris productivitat i diferencies salarials


7.- LES EMPRESES CATALANES. EL R+D+I

Les grans empreses i les PIMES.
Invenció, Innovació i difusió.
L’entorn tecnològic internacional.
La balança tecnològica de Catalunya.
Les infraestructures de recerca
QUARTA PART: ANÀLISI SECTORIAL 8.- EL SECTOR PRIMARI

El sector agrari.
La ramaderia i l’agricultura
La renda agrària i la productivitat
L’agricultura i el territori
La política agrària de l’UE.


9.- LA INDUSTRIA I LA CONSTRUCCIÓ

La indústria a Catalunya.
Els subsectors dominants
L’ocupació i la producció
Les transformacions del sector
La construcció.
La productivitat del sector secundari.


10.- EL TERCIARI.

El sector terciari
Principals subsectors
Serveis de mercat i de no mercat
Productivitat i ocupació
El turisme com a activitat transversal
El posicionament turístic. Les marques
COMPLEMENT: DE L’ECONOMIA GLOBAL A L’ÀMBIT LOCAL. LES COMARQUES DE TARRAGONA. UN MODEL DE CREIXEMENT EN BASE A FORTES INVERSIONS EXTERNES

El Camp de Tarragona com a regió econòmica.
Les Terres de l’Ebre com a marc aglutinador
Estratègies empresarials a les comarques de Tarragona. Evolució de les principals variables: producció, població i renda per càpita
Característiques del model productiu
El terciari i la indústria
El turisme
Desequilibris sectorials i territorials