2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL TRANSPORT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 7.5 12.5
Sessió Magistral
14 25.5 39.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 25 45
Treballs
20 25 45
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
Proves orals
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat