2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L'econmia i el medi ambient 1.1 Interrelacions entre economia i medi ambient
1.2 Economia ambiental, economia ecològica i economia dels recursos naturals
1.3 Qualitat del medi ambient, política mediambiental i costos de la protecció ambiental
Tema 2. Desenvolupament sostenible 2.1 Els orígens del problema de la sostenibilitat
2.1.1 Pobresa i desenvolupament sostenible
2.1.2 Els límits del creixement econòmic
2.1.3 La corba de Kuznets mediambiental
2.2 Conceptes de sostenibilitat
2.2.1 Definicions i significats de sostenibilitat
2.2.2 Possibles normes per a la sostenibilitat
2.2.3 Polítiques i indicadors per al desenvolupament sostenible
Tema 3. Fallades del mercat i economia de la contaminació 3.1 Fallades del mercat
3.1.1 Inexistència de mercats per als béns ambientals
3.1.2 Externalitats i béns públics
3.1.3 Drets de propietat i béns comunals
3.1.4 Informació imperfecta, risc, incertesa, i irreversibilitat
3.2 Economia de la contaminació
3.2.1 Contaminació flux i contaminació estock
3.2.2 Nivell de contaminació eficient
3.2.3 Un model estàtic de contaminació flux eficient
3.2.4 Una anàlisi d’estat estacionari per una contaminació estock
Tema 4. Instruments per a la protecció del medi ambient 4.1 Normatives mediambientals i incentius econòmics
4.1.1 Drets de propietat sobre el medi ambient i el Teorema de Coase
4.1.2 Polítiques de regulació directa i control
4.1.3 Impostos, subvencions i dipòsits reemborsables
4.1.4 Permisos de contaminació negociables
4.2 Problemes d’implementació en presència d’informació asimètrica
4.2.1 Risc moral: contaminació de fonts no puntuals
4.2.2 Selecció adversa: Teorema de Weitzman
4.2.3 Acords voluntaris
4.2.4 Innovació tecnològica per la millora del medi ambient

Tema 5. Problemes de contaminació internacionals 5.1 Comerç internacional i medi ambient
5.1.1 Paradisos de la contaminació i dumping ambiental
5.1.2 Comerç estratègic i política ambiental
5.2 Contaminació transnacional
5.2.1 Acords ambientals internacionals
5.2.2 Cooperar o no cooperar, una anàlisi de teoria de jocs
Tema 6. Gestió dels recursos naturals 6.1 Recursos naturals no renovables
6.1.1 La regla de Hotelling
6.1.2 L’extracció òptima en un mercat monopolístic
6.1.3 Extracció òptima amb incertesa
6.2 Recursos naturals renovables
6.2.1 Processos biològics de creixement
6.2.2 Rendiment econòmic òptim i problemes de lliure accés
6.2.3 Formalització del modelo bioeconòmic
6.2.4 Una aproximació als models dinàmics
Tema 7. Valoració econòmica del medi ambient 7.1 Teoria de la valoració medi ambiental
7.1.1 Variació equivalent i variació compensatòria
7.1.2 Excedent equivalent i excedent compensatori
7.1.3 Valor d’ús i valors de no ús
7.2 Mètodes de valoració ambiental
7.2.1 El mètode dels costos evitats o induïts
7.2.2 El mètode del cost del viatge
7.2.3 El mètode dels preus hedònics
7.2.4 El mètode de la valoració contingent
Tema 8. Gestió mediambiental a l'empresa 8.1 Incentius de les empreses per a tenir cura del medi ambient
8.2 Sistemes de gestió medi ambiental
8.2.1 El sistema de eco-auditoria de la Unió Europea (EMAS)
8.2.2 L’ ISO 14001
8.2.3 L’eco-controlling
8.2.4 L’ecologia industrial
8.3 Sistemes d’informació mediambiental
8.3.1 L’etiquetatge ecològic
8.3.2 L’anàlisi del cicle de vida del producte
8.3.3 Les bones pràctiques mediambientals
8.3.4 Les memòries ambientals de les empreses