2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMIA DEL SECTOR TURÍSTIC
   Evaluación
  descripción Peso
Trabajos A l'hora d'avaluar cada treball es tindrà en compte diferents aspectes com la rellevància dels temes plantejats, la capacitat d'anàlisi dels problemes, la claretat en l'exposició i la seva capacitat de síntesi. 80%
Presentaciones/exposiciones En les presentacions dels treballs es valorarà la seva capacitat per prioritzar els aspectes més rellevants, l'odre en l'exposició i la seva capacitat comunicativa. 10%
Debates En l'avaluació d'aquesta activitat es tindrà en compte la participació dels estudiants en els debats generats a partir dels temes tractats en els seminaris o a les classes magistrals, així com la rellevància de les seves aportacions. 8%
Foros de discusión Es valorarà l'interés dels estudiants en les discussions plantejades i el seu domini de les TICs 2%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria d'avaluació constarà d'una prova escrita, en la qual s'hauran d'analitzar, desenvolupar o resoldre les qüestions i problemes plantejats, relatius als continguts tractats durant el curs i que consten al programa de l'assignatura.