2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMIA DEL SECTOR TURÍSTIC
   Fuentes de información
Básica

Figuerola, M. (2000): Introducción al estudio económico del turismo. Cívitas Ediciones. Madrid.

OMT (2001): Apuntes de Metodología de la Investigación en Turismo. Organización Mundial del Turismo. Madrid.

Pedreño, A. i Monfort, V.M. (eds) (1996): Introducción a la Economía del Turismo en España. Editorial Cívitas. Madrid.

Sinclair, M.T. i Stabler, M. (1997): The Economics of Tourism. Routledge. London & New York.

Complementária

Alegre, J.; Cladera, M. i Juandeda, C. (2003): Análisis cuantitativo de la actividad turística. Ediciones Pirámide. Madrid.

Alegre, J.; Juaneda, N. i Riera, A. (1999): Models d'elecció discreta i models amb dades de panell. Universitat de les Illes Balears. Palma.

Baum, T. i Mudambi, R. (1999): Economic and Management Methods for Tourism and Hospitality Research. J. Wiley & Sons. Chichester, UK.

Bull, A. (1994): La Economía del Sector Turístico. Alianza Editorial. Madrid.

Cals, J.; Matas, A. i Riera, P. (1993): Evalucación de Proyectos. Análisis de la rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y del ocio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Madrid.

Cornella, A. (1995): L’impacte de les tecnologies de la informació en el turisme. Revista Econòmica de Catalunya, núm. 28. pàgs. 91-98.

De Rus, G. i León, C. (1997): Economía del Turismo. Un Panorama. Revista de Economía Aplicada, núm.15 (vol. V), pàgs. 71-109.

Esteve, R. i Fuentes, R. (2000): Economía, historia e instituciones del turismo en España. Ediciones Pirámide. Madrid.

Martín, D. (1999): Las tecnologías de la información y el turismo. Estudios Turísticos, núm. 142. pàgs. 3-24.

OMT (202): El turismo en la era de las alianzas, fusiones y adquisiones. Organització Mundial del Turisme. Madrid.

Pepall, L; Richards, D. i Norman, G. (2002): Industrial Organization: Contemporany Theory and Practice, 2nd Ed. South-Western, Thompson Learning. Cincinnati.

Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2001): Microeconomía. 5ª ed. Prentice Hall. Madrid.

Tisdell, C.A. (2000): The Economics of Tourism.Edward Elgar Publising. Cheltenham, UK.

Tribe, J. (2000): Economía del ocio y el turismo. Editorial Síntesis. Madrid.

Uriel, E. i Monfort, V. (dir) (2001): El sector turístico en España. IVIE - Caja de Ahorros del Mediterraneo. València.

Addicionalment s'oferiran lectures d'articles especialitzats susceptibles de ser discutits en les classes, i de ser utilitzats com a bibliografia pels treballs a desenvolupar pels alumnes.