2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura (continguts, metodologies i avaluació) i vinculació de la mateixa amb altres matèries vistes previament durant l'ensenyament.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada tema inclou la realització d'exercicis o estudis de casos amb l'objectiu d'il·lustrar i aprendre a aplicar els continguts explicats. Els casos es realitzen de forma grupal i la seva puntuació també és grupal.
Sessió Magistral El professor explica els continguts del temari i els exemplifica amb articles de prensa d'actualitat, casos d'empreses reals, encoratjant als alumnes a participar de forma activa i a relacionar els continguts amb les seves pròpies experiències laborals.
Debats Aquest es plantejarà entorn a la formulació d'una pregunta polèmica per part del professor que fomenti l'esperit crític dels alumnes i que estimuli l'adopció d'una postura argumentada. Se'ls facilitarà material prèviament (articles d'actualitat) i se'ls exigirà la búsqueda de material addicional per tal de defensar i argumentar la seva opinió. Es realitzen durant la classe magistral per tal de fomentar la participació dels estudiants i el seu esperit crític.
Presentacions / exposicions La presentació que hauran de dur a terme de forma grupal ( 3 o 4 alumnes) consisteix en explicar una de les etapes de la història de la gestió de persones. També hauran de realitzar un role playing simulant una entrevista de treball, que és la culminació de la práctica de dotació de personal que fab en grup.
Estudis previs Comporta un conjunt d'activitats destinades a la documentació prèvia dels temes estudiats: inclou lectures, búsquedes bibliogràfiques, búsquedes a Internet, lectura de la prensa diària, etc.

S'exigirà la realització d'unes lectures prèvies facilitades pel professor abans d'abordar cadasqun dels temes a classe. Igualment, s'exigirà la lectura i el treball previ sobre alguns dels estudis de cas que es discutiran a classe.