2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Durant el curs es proposaran una sèrie de pràctiques que l'alumne haurà d'entregar de forma grupal. La realització d'aquestes pràctiques comportarà treball a l'aula i fora de l'aula. Les pràctiques son 4, cadasquna val un 10%. Només es farà mitja en el cas que cadasquna superi el 3,5. Si la mitja de les pràctiques és d'aprovat, l'alumne quedarà exempt de la prova pràctica final (pero no de la prova teòrica). Un dels criteris d'avaluació correspon a la qualitat de l'expressió escrita, ordre d'idees i claredat en el redactat. 40%
Presentacions / exposicions L'avaluació serà grupal. S'avaluarà la capacitat de recollida de dades i la capacitat per analitzar i transmetre informació. 10%
Proves objectives de tipus test Es realitzarà una prova tipus test que l'alumne haurà de puntuar com a mínim amb un 3,5 sobre 10, per tal que li faci mitja amb la part pràctica 50%
Proves pràctiques Si l'alumne no ha entregat les pràctiques proposades a l'aula, o les ha suspès, haurà de realitzar una prova pràctica durant l'examen final, que consistirà en la resolució d'un cas. Igualment, a l'examen final haurà d'entregar realitzades les pràctiques proposades a l'aula, per tal de que se l'avaluï. 40%
Altres 0
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 1ª convocatòria és avaluació continuada. Cap element de l'avaluació continuada és optatiu. Tots son obligatoris i per sumar amb la resta han de tenir una puntuació mínima de 3.5 sobre 10. Si alguna part no arriba a aquest mínim, l'assignatura quedarà suspesa a la 1ª convocatòria.


La 2ª convocatòria consistirà en un examen final comprès de 2 proves: una prova tipus test que avaluarà l'assimilació dels continguts del temari (60%), i una prova pràctica que consistirà en la ressolució d'un cas (40%) amb la que s'avaluarà l'aplicació dels continguts. En la prova tipus test s'haurà de treure com a mínim un 3,5 sobre 10 per sumar la puntuació de la part pràctica.Igualment, a l'examen final l'estudiant haurà d'entregar realitzades les pràctiques proposades a l'aula, per tal que se l'avaluï.