2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE QUALITAT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 0 4
 
Sessió Magistral
20 20 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
12 24 36
Seminaris
6 6 12
Presentacions / exposicions
6 12 18
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves pràctiques
6 24 30
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat