2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  GESTIÓ DE QUALITAT
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias - Presentació de l'assignatura
- Enquesta d'expectatives dels alumnes
Sesión magistral - Exposició del professor dels continguts de l'assignatura, de forma reflexiva i buscant la resposta dels alumnes a questions que permetin aprofundir en el coneixement de la matèria
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria - Exercisi pràctic sobre gestió de queixes/reclamacions
- Exercisi pràctic sobre elaboració i anàlisi de enquestes per clients
Seminarios - Revisió, ampliació i enfoc pràctic dels continguts corresponents als exercisis i les proves pràctiques (treball) d'evaluació
Presentaciones/exposiciones - Exposicions orals dels alumnes de la resolució dels exercisis pràctics