2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE QUALITAT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries - Presentació de l'assignatura
- Enquesta d'expectatives dels alumnes
Sessió Magistral - Exposició del professor dels continguts de l'assignatura, de forma reflexiva i buscant la resposta dels alumnes a questions que permetin aprofundir en el coneixement de la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Exercisi pràctic sobre gestió de queixes/reclamacions
- Exercisi pràctic sobre elaboració i anàlisi de enquestes per clients
Seminaris - Revisió, ampliació i enfoc pràctic dels continguts corresponents als exercisis i les proves pràctiques (treball) d'evaluació
Presentacions / exposicions - Exposicions orals dels alumnes de la resolució dels exercisis pràctics