2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
18 18 36
Presentacions / exposicions
4 8 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
6 9 15
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 30 50
Treballs
8 16 24
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat