2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ALIMENTS I NUTRICIÓ
   Competències
Codi  
A1 Conèixer i utilitzar els conceptes fonamentals de càlcul, mètodes numèrics i geometria.
A3 Anomenar i formular compostos químics orgànics i inorgànics.
A4 Explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de química i bioquímica.
A5 Resoldre problemes quantitatius senzills relatius a processos químics i bioquímics.
A6 Aplicar tècniques instrumentals de laboratori.
A9 Conèixer els elments de normalització i simbologia de representació gràfica.
A11 Conèixer els principals components de les cèl.lules, i els principis bàsics dels processos metabòlics i fisiològics.
A16 Caracteritzar qualitativament les matèries primes, i conèixer, avaluar i saber prevenir la sintomatologia lligada a les reaccions químiques i/o bioquímiques.
A17 Avaluar la incidència dels factors de producció en laqualitat dels productes alimentàris.
A18 Conèixer i entendre els processos de producció de matèries primes (plantes i animals).
A19 Coneixements de materials, i aspectes de disseny funcional, racional i higiènic de la indústria agroalimentària.
A22 Conèixer els processos tecnològics de la indústria agroalimentària.
A25 Conèixer les modificacions que sofreixen els aliments durant els processos de preparació, acondicionament, transformació i conservació.
A27 Conèixer els principals components dels aliments i saber realitzar anàlisis dels mateixos.
A39 Saber utilitzar fonts bibliogràfiques i bases de dades relacionades am l'àmbit de la indústria agroalimentària.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B11 Motivació per la qualitat.
B12 Presa de desicions.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
C4 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.
C5 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.