2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÀRQUETING TURÍSTIC
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A5 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
A6 Tenir una marcada orientació de servei al client
A7 Reconèixer els principals agents turístics
A8 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació
A9 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions
A11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials
A13 Manejar tècniques de comunicació
A18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
A20 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament
A21 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de restauració
A22 Coneixements a adquirir en l'àmbit dels procediments operatius de les empreses d'intermediació
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A29 Treballar en mitjans socioculturals diferents
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B6 Capacitat de gestió de la informació
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B11 Treball en un context internacional
B12 Habilitats en les relacions interpersonales
B13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
B14 Raonament crític
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B21 Iniciativa i esperit emprenedor
B22 Motivació per la qualitat
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
B25 Habilitats d’investigació
B27 Sensibilitat cap a la diversitat
B29 Disseny i gestió de projectes
B31 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
B32 Capacitat de comptar amb els imprevistos
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món