2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
  A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
  A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
  A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
  A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
  A6 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional o regional
  A7 Integrar-se en la gestió empresarial
  A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
  A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
  A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
  A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització amb els temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia