2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A2 Dissenyar i desenvolupar projectes educatius i unitats de programació que permetin adaptar el currículum al context sociocultural
A15 Ser capaç de desenvolupar en els infants hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència.
A16 Ser capaç de promoure els comportaments respectuosos amb el medi natural, social i cultural.
A17 Detectar situacions de falta de benestar dels infants que afectin el seu desenvolupament i promoure la seva millora.
A18 Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió i integració del grup classe.
A20 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A21 Guiar-se pel principi de globalització a l'hora de programar les activitats i les tasques educatives de 0 a 6 anys.
A22 Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic.
A23 Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
A24 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumne d'aquestes edats.
A26 Ser capaç d’utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats de l'alumne.
A27 Desenvolupar la funció tutorial, orientant els alumnes i pares i coordinant l'acció educativa referida al grup d'alumnes.
A28 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
A34 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
A41 Preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents disciplines
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B10 Assumir la dimensió ética del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable
B11 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i els seus progressos escolars en el marc d'una educació integral
B13 Tenir capacitat d'organització i planificació
B17 Tenir iniciativa i esprit emprenedor
B18 Estar motivat per la qualitat
B20 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
B21 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.