2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Continguts
Tema Subtema
1.- L'Escola Infantil. Concepte i evolució.
-Principals tendències pedagògiques en Educació Infantil.
-L'educació Infantil en Europa i Espanya.
L'Educació Infantil a Catalunya. Marc legislatiu.
2.- L'etapa d'Educació Infantil. -Característiques de l'etapa.
-L'equip directiu. Els educadors.
-El currículum. Els cicles de l'etapa.
-Els aspectes organitzatius.
-La planificació. Capacitats, objectius i continguts.
-L'acció educativa. Els materials.
-Observació i evaluació.
3.- Les relacions entre família i escola.
-Vies de comunicació.
-Competències compartides.
-Dificultats de relació.
-La participació dels pares i les mares.
4.- Metodologia i pràctica educativa.
-L'activitat quotidiana.
-Els hàbits i l'autonomia personal.
-El joc.
-La globalització dels aprenentatges.
5.- Atenció a la diversitat.
-Propostes d'intervenció.
-Els agrupaments d'alumnes.
-Els grups interactius.