2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Avaluació
  Descripció Pes
Debats Participació en el debat i argumentació i defensa dels interessos del grup que li hagi tocat 5%
Presentacions / exposicions Exposició individual a classe i presentació per escrit de la presentació realitzada 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Dossier de les pràctiques explicades i iniciades per l'alumne de manera individual a l'aula ordinària 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dossier de les pràctiques explicades i iniciades per l'alumne de manera individual a l'aula d'informàtica 5%
Pràctiques de camp/sortides Participació a les pràctiques externes i treball sobre les sortides realitzades 10%
Treballs Presentació individual per escrit de les ressenyes dels articles facilitats pel professor 5%
Proves de desenvolupament Prova de desenvolupament sobre l'assignatura: explicat a classe, bibliografia, pràctiques, treballs i sortides 40%
Proves objectives de tipus test Prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i l'alumne ha d'escollir-ne una 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La prova de desenvolupament i la de tipus test s'han de superar com a mínim amb un 5 sobre 10