2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i comentari de la bibliografia
Sessió Magistral Desenvolupament del temari a través d’explicacions del professor i posterior discussió de tota la classe sobre les obres de lectura indicades i el material complementari prèviament indicat o suministrat (en fotocòpies o a través de Moodle). Es procedirà també al visionat i comentari de documents iconogràfics i audiovisuals.
Treballs A partir del material reunit i comentat en les classes teòriques i pràctiques, l’alumne realitzarà dos comentaris iconogràfics, respectivament d’un document grec d’època arcaica o clàssica i d’una obra d’art d’èpoques posteriors (de l’Edat Mitja fins a l’època contemporània) de tema mític, incloent-hi en tots dos casos comparacions amb d’altres documents escrits i iconogràfics rellevants. De manera optativa, l’alumne pot realitzar també un treball monogràfic sobre un tema triat conjuntament amb el professor a principis de curs i tutoritzat al llarg del quadrimestre. La realització d’aquest treball eximeix del lliurament d’un dels dos comentaris iconogràfics de presentació obligatòria abans esmentats.
Presentacions / exposicions Es dedicarà una classe a la presentació per part dels alumnes de l’argument, tema i estructura de les tragèdies gregues conservades.
Estudis previs Cerca d'informació en reculls de dades iconografiques (e.g., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Oxford Companion to Classical Mythology in the Arts, ...) i en altres repertoris de fonts artístiques i/o literàries, conduint a l'elaboració dels treballs (comentaris obligatoris i treball optatiu; cf. supra)
Pràctiques externes (de camp/sortides) En funció de l’oferta disponible, es realitzarà una visita a una exposició, a una representació teatral o operística o a una projecció cinematogràfica de tema mític.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Fent ús de les TIC, es procedirà a la recerca de material escrit, iconogràfic i audiovisual (textos, imatges, pel•lícules, òpera, ...) per al treball posterior de classificació, presentació i comentari.