2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Presentació, pautada al llarg del curs, de dos comentaris iconogràfics, respectivament d’un document grec d’època arcaica o clàssica i d’una obra d’art d’èpoques posteriors (de l’Edat Mitja fins dea l’època contemporània) de tema mític. 20%
Presentacions / exposicions Presentació en classe de l’argument, el tema i l’estructura d’una tragèdia grega 5%
Proves objectives de tipus test Prova en què l’alumne demostri el coneixement dels principals personatges i històries mítiques del món grecorromà (a principis de curs se suministrarà un llistat orientatiu). 5%
Proves de Desenvolupament Prova escrita en què l’alumne desenvoluparà un tema o realitzarà un comentari d’un text de tema mític posant en relació els diferents temes que formen el curs. 40%
Proves objectives de preguntes curtes Prova escrita en què l’alumne contestarà unes preguntes breus sobre els diversos blocs del temari. 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Treball monogràfic (OPTATIU): Treball sobre un tema específic de mitología clàssica (en el món antic o en la tradició occidental), triat a principis de curs i tutoritzat pel professor. N.B. 1. La presentació dels treballs i la realització de les 3 proves són una condició necessària per poder avaluar l'assignatura. 2. L'obtenció d'una puntuació igual o superior a 5 en la prova tipus test és una condició necessària per aprovar l'assignatura. Si no s'assoleix aquest resultat, la prova pot ser repetida fins a 3 vegades al llarg del curs. 3. La realització del treball monogràfic és optativa. La seva valoració només pot incidir positivament en l'avaluació de l'assignatura, determinant fins a un 40% d'aquesta. La realització d'aquest treball eximeix de la presentació d'un dels dos treballs de comentari iconogràfic, però no de les proves escrites.