2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
   Competències
Codi  
A6 Conèixer els temes de debat filològic, d'interès històric i contemporani
A11 Conèixer les bases de la comunicació humana
A14 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociològic i literari
A15 Poder formar-se una opinió crítica sobre un text
A16 Saber expressar una opinió amb claredat i concisió sobre un text oral o escrit
A17 Saber fer una presentació multimèdia sobre un text
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B10 Capacitat de lideratge
B12 Presa de decisions
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món