2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA
   Competències
Codi  
A5 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
A6 Tenir una marcada orientació de servei al client
A13 Manejar tècniques de comunicació
A26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques
A28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació
A32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infrastructures i instal•lacions turístiques
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B3 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
B5 Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
B6 Capacitat de gestió de la informació
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B10 Treball en un equip de caràcter interdisciplinar
B12 Habilitats en les relacions interpersonales
B14 Raonament crític
B15 Compromís ètic
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B19 Lideratge
B21 Iniciativa i esperit emprenedor
B22 Motivació per la qualitat
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
B25 Habilitats d’investigació
B26 Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb no experts en el tema
B28 Capacitat de treball individual
B29 Disseny i gestió de projectes
B30 Responsabilitat
B31 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
B32 Capacitat de comptar amb els imprevistos
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia