2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A6 Tenir una marcada orientació de servei al client
A7 Reconèixer els principals agents turístics
A8 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació
A9 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions
A13 Manejar tècniques de comunicació
A18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
A19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
A25 Comprendre un pla públic i les oportunitats que es deriven per al sector privat
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació
A29 Treballar en mitjans socioculturals diferents
A30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural
A31 Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B3 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
B14 Raonament crític
B15 Compromís ètic
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B19 Lideratge
B20 Coneixement d'altres cultures i costums
B22 Motivació per la qualitat
B23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
B26 Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb no experts en el tema
B27 Sensibilitat cap a la diversitat
B28 Capacitat de treball individual
B29 Disseny i gestió de projectes
B30 Responsabilitat
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia