2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques
A23 Analitzar els impactes generats pel turisme
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B3 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
B6 Capacitat de gestió de la informació
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B14 Raonament crític
B18 Creativitat
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
B29 Disseny i gestió de projectes
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia