2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ANGLÈS
   Competències
Codi  
A13 Manejar tècniques de comunicació
A15 Treballar en anglès com llengua estrangera
A29 Treballar en mitjans socioculturals diferents
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B4 Coneixement d'una llengua estrangera
B6 Capacitat de gestió de la informació
B9 Treball en equip
B11 Treball en un context internacional
B12 Habilitats en les relacions interpersonales
B13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
B14 Raonament crític
B15 Compromís ètic
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B20 Coneixement d'altres cultures i costums
B26 Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb no experts en el tema
B28 Capacitat de treball individual
B31 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia