2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició i discussió d’unitats de continguts o la seva síntesi en gran grup i a l’aula per la professora
Seminaris Discussió i síntesi en grups petits de temes teòrics - pràctics inclosos en el programa, prèviament elegits per la professora i a l’aula a càrrec dels alumnes
Presentacions / exposicions L'alumne presenta el programa educatiu desenvolupat de forma teòrica
Resolució de problemes, exercicis treball en equip interdisciplinar per a realitzar el treball encomanats en grups de 3-5 alumnes.
La metodologia d’ensenyament-aprenentatge requereixen que l’alumne/a disposi del suport bibliogràfic pertinent que li permetrà el treball personal. La professora proporcionarà un dossier de lectures que quedarà dipositat al servei de fotocòpies de la Facultat, perquè es puguin fer còpies de treball d’aquells textos difícils d’aconseguir per altres mitjans.
Treballs Presentació escrita del programa educatiu realitzat pel grup d'alumnes