2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16204002
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
E-mail laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Lecturers
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s'aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques. 
  • Avaluació: L'avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent.  
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 
Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible , actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.