2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els actius financers 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Crèdits i partides a cobrar
5. Interessos i dividends rebuts d’actius financers: casos pràctics
6. Baixa d’actius financers.
7. Operacions de factoring
8. Casos pràctics
TEMA 2. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els passius financers 1. Definició i classificació dels passius financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Dèbits i partides a pagar
4. Préstecs
5. Pòlissa de crèdit
6. Leasing
TEMA 3. ALTRES PASSIUS 1. Provisions i contingències: concepte , valoració i registre i aplicació
1.1. Provisió per actuacions mediambientals
1.2. Provisió per a impostos
1.3. Provisió per a desmantellament, retirament o rehabilitació de l’immobilitzat
1.4. Provisió per a altres responsabilitat
2. Provisió per a operacions comercials
3. Fiances i dipòsits
4. Casos pràctics
TEMA 4. El PATRIMONI NET 1. Concepte i components de Patrimoni Net
2. Els Fons propis: capital reserves i resultats pendents d’aplicació
3. Ajustaments per canvi de valor
4. Les subvencions, donacions i llegats
5. Casos pràctics
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferències permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
7. Limitacions legals a la distribució de dividends.
8. Casos pràctics
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
1.3. Normes comuns a tots els comptes anuals.
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. L’estat de canvis de Patrimoni Net
5. L’estat de Fluxos d’efectiu
6. La Memòria
7. Casos pràctics