2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Immobilitzat material
1.1. Concepte i classificació
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Operacions comptables del immobilitzat material
1.3.1. Adquisicions a subministradors aliens
1.3.2. Adquisicions per producció pròpia
1.3.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.3.4. Baixes en inventari
1.3.5. Ampliacions i millores
2. Inversions immobiliàries
2.1. Concepte i classes
2.2. Valoració i comptabilització
2.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor

TEMA 2. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1. Concepte i classes
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Despeses d'investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4. Aplicacions informàtiques
1.5. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valorTEMA 3. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS ACTIUS FINANCERS 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Interessos i dividends rebuts d’actius financers
5. Baixa d’actius financers
6. Fiances i dipòsits d’Actius

TEMA 4. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS PASSIUS FINANCERS Y ALTRES PASSIUS 1. Definició i classificació dels passius financers i no financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Préstecs
4. Pòlissa de crèdit
5. Leasing
6. Registre i valoració dels passius no financers
6.1. Provisió per actuacions mediambientals
6.2. Provisió per a impostos
6.3. Provisió per a altres responsabilitat
7. Fiances i dipòsits de Passius
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferències permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. La Memòria