2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
ICT practicals
B2
Hi haurà dues proves pràctiques a través d les TIC, amb una valoració d'un 10% cadascuna en la nota final.
20%
Objective short-answer tests
A2
A3
C4
Aquesta prova inclourà preguntes sobre un aspecte concret del temari. L'alumne ha de respondre de manera directa i breu 10%
Oral tests
A3
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A3
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 65%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haura una prova pràctica que incloura tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.