2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

El professor responsable de cada grup:

(i) explicarà el sistema d'avaluació continuada, que inclourà una prova d'avaluació global de tots els continguts de l'assignatura a realitzar al final del període lectiu;

(ii) indicarà si hi ha condicions necessàries, i quines, per a aprovar l'assignatura (com, per exemple, l'assistència a classe un nombre mínim d'hores o el lliurament de respostes a exercicis proposats);

(iii) informarà de les condicions que comportaran una qualificació de zero en una prova escrita (com, per exemple, l'excés de faltes d'ortografia i gramaticals, parlar durant la prova amb un altre estudiant, l'ús i/o tinença de dispositius de comunicació o càlcul, l'ús de material docent no permès, l'intent flagrant de conèixer les respostes donates per un altre estudiant o l'intent de facilitar les seves a un altre estudiant).
60%
Altres  

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA Examen final a realitzar durant el període oficial d'exàmens. Tindrà característiques similars a la prova global i sotmès a les mateixes regulacions. APROVAR AQUEST EXAMEN (obtenir almenys 5 sobre 10 punts) ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A APROVAR L'ASSIGNATURA. El professor de cada grup informarà sobre com es determina la nota final en primera convocatòria si no s'aprova l'examen final.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La qualificació de l'examen final de la segona convocatòria determina la qualificació final de l'assignatura en segona convocatòria.